Nangpa Pass

A yak caravan crossing the Nangpa Pass.